Beslag en executie

Om zekerheid voor verhaal te verkrijgen is het in Nederland mogelijk om conservatoir beslag te leggen op vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld bankrekeningen, schepen, goederen (aan boord van schepen) en op vorderingen op debiteuren.

Veel bedrijven hebben om fiscale redenen hun holding maatschappij in Nederland. Dit biedt de mogelijkheid om voor vorderingen op dochtermaatschappijen beslag te leggen onder deze holding. Veelal heeft zo’n holding een zogeheten 2:403 BW verklaring afgegeven hetgeen betekent dat de moedermaatschappij hoofdelijk aansprakelijk is voor contractuele verplichtingen van haar groepsmaatschappijen. Een dergelijke verklaring moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en kan daar dus ook worden opgevraagd. De tekst van de verklaring is beslissend voor de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de holdingmaatschappij. 

Het Nederlandse rechtssysteem faciliteert de verhaalzoekende crediteur door een eenvoudige en informele rechtsgang voor het verkrijgen van verlof voor het leggen van (conservatoir) beslag. Een recente tendens is dat de Nederlandse rechter onder omstandigheden verlof kan verlenen voor beslagmaatregelen in een ander EU-land. Bovendien kan de Nederlandse rechter op basis van de EAPO-verordening (European Account Preservation Order) verlof verlenen om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening van de debiteur bij een bank in een andere EU-lidstaat. 

Na verkrijging van een vonnis kan het conservatoir beslag worden omgezet in een executoriaal beslag. De deurwaarder verhaalt de vordering op basis van het vonnis op de beslagen goederen. Bijvoorbeeld door verkoop van zaken of door incasso van de vorderingen van de debiteur. 

Onder verkoop van zaken worden ook scheepsveilingen verstaan. Bij dergelijk zaken werkt het team van Van Traa nauw samen met vaste deurwaarders mede met het oog op de asset recovery-strategie opdat verhaal van het vonnis wordt veilig gesteld. In geval van faillissementen adviseert het team cliënten over de mogelijkheden tot maximaal verhaal, indien mogelijk buiten de faillissementsboedel om.

Publicaties Beslag en executie

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden