Property en brandschade-verzekeringen

Claims onder een zogeheten propertyverzekering gaan – voor de zaken die Van Traa behandelt – vooral over bedrijfsmatige gebouwen. Veelal gaat het om brandgerelateerde problematiek, maar daarnaast ook steeds vaker over milieuschades. Die milieuschades houden in het merendeel van de zaken verband met vrijkomende asbest vanuit gebouwen en vanaf daken. De advocaten van Van Traa treden vooral op voor verzekeraars.

Brand
Het team van Van Traa adviseert en procedeert ten behoeve van verzekeraars over alle aspecten die voorkomen in geval van een brand in een bedrijfsmatig pand. Het gaat daarbij regelmatig over vragen met betrekking tot polisdekking. Verder komt regelmatig de vraag aan de orde of er sprake is van opzet aan de zijde van de verzekerde, de zogenaamde brandstichting en de vraag of een verzekeraar in zo’n geval de schade dient uit te keren. Als een verzekeraar schade dient uit te keren, wordt ook geadviseerd en geprocedeerd over de hoogte van de schade. Daarbij moet gedacht worden aan de directe schade aan het gebouw als gevolg van de brand maar ook aan omgevingsschade doordat bijvoorbeeld asbest of andere gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Verder adviseren en procederen de advocaten van Van Traa ook over regresmogelijkheden. Met inachtneming van het bepaalde in de Bedrijfsregeling Brandregres worden verzekeraars bijgestaan bij het verhalen van de door hen uitgekeerde schade op eventuele aansprakelijke derden en hun verzekeraars.

In deze branche wordt veelal gewerkt met standaard polisvoorwaarden. Meestal zijn dat de Nederlandse Beurs Brand Polisvoorwaarden. Deze worden gehanteerd bij verzekeringen die ter beurze worden gesloten via assurantiemakelaars. Daarnaast staan de specialisten van Van Traa ook verzekeraars bij wanneer het gaat om zogenaamde provinciale verzekeringen. Dat zijn dan de verzekeringsovereenkomsten die niet via de Assurantiebeurs worden gesloten. Omdat bij dit soort verzekeringsovereenkomsten veelal tussenpersonen en makelaars in assurantiën betrokken zijn, is het noodzakelijk dat veel kennis voorhanden is over de wijze waarop deze verzekeringsovereenkomsten tot stand komen en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. Ook daarover adviseren wij regelmatig.

Milieuschadeverzekeringen
Onder een milieuschadeverzekering, MSV, dienen verzekeraars over het algemeen dekking te verlenen als ten gevolge van een gedekt evenement (zoals bijvoorbeeld storm of brand) bodem-, lucht-, of waterverontreiniging ontstaat. Een belangrijke stof die de laatste jaren tot dergelijke verontreinigingen aanleiding geeft, betreft asbest. Op bedrijfsmatige gebouwen en in het bijzonder op agrarische gebouwen liggen vaak asbestcementdaken. Dat betreft vooral oudere daken die door weersinvloeden en andere oorzaken verweren. Een gevolg daarvan is dat het oorspronkelijk hechtgebonden asbest vrijkomt en zich kan verspreiden. Zo is in de afgelopen jaren gebleken dat als gevolg van zware buien, waarbij ook veel hagel valt, daken ook beschadigd raken en asbest vrijkomt.

Over alle problemen die verband houden met de gevaren van asbest adviseert en procedeert Van Traa met grote regelmaat. De problematiek die daarbij speelt, ziet op de vraag of een verzekeraar dekking moet verlenen. Als dat zo is, dan volgt met name bij de asbestproblematiek vervolgens een discussie over de vraag welke schade dan vergoed moet worden. Met name vanwege het feit dat het wettelijk verboden is om asbest te bewerken, rijst regelmatig de vraag of als gevolg van een paar beschadigingen een volledig dak gesaneerd moet worden of dat volstaan kan worden met een vergoeding voor partiële schade.

Voorts is een belangrijk gegeven dat de overheid voornemens is het voorhanden hebben van asbestdaken te verbieden per 1 januari 2024. Naarmate die datum dichterbij komt, kan verwacht worden dat vaker geadviseerd en geprocedeerd zal moeten worden over de vraag of asbestdaken vervangen moeten worden.

Dit speelt overigens niet alleen bij milieuschadeverzekeringen maar ook bij aansprakelijkheidsverzekeringen waarbij in het kader van het voorkomen van gezondheidsschade regelmatig de vraag wordt gesteld of een verweerd asbestdak gesaneerd moet worden, en zo ja, of de ondernemer zelf dan wel de verzekeraar die kosten dient te dragen.

Publicaties Property en brandschade-verzekeringen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden