Aansprakelijkheid (AVB en AVP)

De afkortingen AVB en AVP bij verzekeringen staan voor aansprakelijkheid voor bedrijven en aansprakelijkheid voor particulieren. Dit zijn verzekeringen die afgesloten worden om de risico’s af te dekken voor het geval een bedrijf of een persoon aansprakelijk wordt gesteld door een derde aan wie schade is toegebracht. Het gaat daarbij om contractuele aansprakelijkheid en zogenaamde delictuele aansprakelijkheid. In de volksmond heet dat ook wel schade als gevolg van wanprestatie dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad.

Wanprestatie
Met name bedrijven sluiten in het dagelijks leven vele overeenkomsten/contracten met andere bedrijven of met particulieren. Daarbij neemt een bedrijf verplichtingen op zich. Als het bedrijf in het kader van die verplichtingen een fout maakt waardoor voor de andere contractspartij schade ontstaat, dan wordt veelal een beroep gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering. De advocaten van Van Traa treden vooral op voor aansprakelijk gestelde particulieren en bedrijven alsmede hun aansprakelijkheidsverzekeraars.

Onrechtmatige daad
Als er geen sprake is van een overeenkomst/contract maar een particulier of een bedrijf brengt door handelen of nalaten toch schade toe aan een derde, dan is de grondslag voor de aansprakelijkheid een onrechtmatige daad. Ook die aansprakelijkheid is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Ook in dit soort zaken treden de advocaten van Van Traa veelal op voor de aansprakelijk gestelde bedrijven en particulieren alsmede hun aansprakelijkheidsverzekeraars.

De praktijk
De praktijk is zeer breed. Het gaat vaak om gevallen uit het dagelijks leven zoals bijvoorbeeld:

  • De sporter die bij een evenement gewond raakt en zich afvraagt of deze schade kan worden verhaald op de organisator van het evenement;
  • De winkel die wordt aangesproken door een bezoeker die is uitgegleden. Dit komt regelmatig voor in supermarkten;
  • De onderneming die tijdens werkzaamheden bij een klant per ongeluk schade toebrengt en daarvoor wordt aangesproken;
  • De ondernemer die een product levert dat niet aan de eisen voldoet en daardoor schade veroorzaakt.

Het aantal voorbeelden is schier oneindig. De zaken die bij Van Traa in behandeling zijn, kennen telkens een volledig verschillend feitencomplex. Het is altijd een flinke puzzel om uit te zoeken hoe de feiten precies liggen en binnen welke juridische context deze geduid moeten worden. Alleen na gedegen onderzoek, waarin de advocaten van Van Traa gespecialiseerd zijn, kan een verantwoord oordeel gevormd worden over de vraag of er al dan niet sprake is van een vorm van aansprakelijkheid. Bovendien is nog van belang dat telkens rekening gehouden moet worden met mogelijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard bij het afsluiten van de overeenkomsten/contracten. Dat zijn de zogenaamde kleine lettertjes.

Schade
Als er sprake is van aansprakelijkheid moet onderzocht worden of als gevolg van die aansprakelijkheid schade is ontstaan en zo ja, wat die schade dan is. Dat kan gaan om zaakschade, vermogensschade maar vaak ook over letselschade. Bij zaakschade gaat het er vaak om dat uitgezocht moet worden of er iets beschadigd is en zo ja, welke vergoeding dan nodig is om dat te herstellen. Gaat het om vermogensschade, dan is er op zich niets beschadigd maar dan heeft een derde door de gemaakte fout een bepaald inkomen gemist of minder winst kunnen maken. Gaat het om letselschade, dan moet onderzocht worden welke vergoeding betaald moet worden om te bereiken dat het slachtoffer zoveel mogelijk in de situatie teruggebracht wordt waarin deze geweest zou zijn als de schade niet toegebracht zou zijn. Wanneer het gaat om letselschade heeft dat in het kader van de aansprakelijkheid voor bedrijven vaak te maken met een arbeidsongeval tijdens het werk of een tijdens het werk opgelopen beroepsziekte.

Het mooie van de praktijk die de advocaten van Van Traa beoefenen, is dat bijna geen geval hetzelfde is. Er zijn wel veel uitspraken van rechters, maar telkens is weer de vraag of de uitkomst van zo’n zaak toepasselijk is op de specifieke feiten die in de zaak die in behandeling is aan de orde zijn. Ieder geval levert weer een nieuwe puzzel op die wij voor cliënten mogen oplossen.

Publicaties Aansprakelijkheid (AVB en AVP)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden