Algemene voorwaarden Van Traa Advocaten N.V.

  1. Van Traa Advocaten N.V. is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap. Een lijst van de aandeelhouders van Van Traa Advocaten N.V., althans van de personen die aandelen in Van Traa Advocaten N.V. via hun respectieve houdstermaatschappijen houden - welke personen conform internationaal gebruik ook wel als "partners" worden aangeduid - wordt op verzoek toegezonden.
  2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Traa Advocaten N.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Van Traa Advocaten N.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsovereenkomst niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Van Traa Advocaten N.V. in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 250.000,-.
  4. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Van Traa Advocaten N.V. aan te spreken tot het hiervoor in artikel 3 genoemde beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens huidige of voormalige, werknemers, advocaten, partners, aandeelhouders, praktijkvennootschappen, adviseurs en bestuurders van de praktijkvennootschappen, waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten, terwijl in alle gevallen de aansprakelijkheid nooit meer bedraagt dan het hiervoor in artikel 3 genoemde beperkte bedrag.
  5. Van Traa Advocaten N.V. zal waar in redelijkheid aangewezen, bij het inschakelen van derden overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Traa Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt (algemene) voorwaarden met inbegrip van een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
  6. De rechtsverhouding tussen Van Traa Advocaten N.V. en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland.
  7. Niet alleen Van Traa Advocaten N.V. maar ook de in artikel 4 genoemde (rechts)personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  8. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden