Arbeidsongeschiktheid

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een bijzondere verzekering. Dit houdt verband met het risico waarvoor de verzekering dekking biedt: arbeidsongeschiktheid.

Het begrip “arbeidsongeschiktheid” heeft zowel juridische als medische en arbeidsdeskundige aspecten. De juridische aspecten hebben veelal betrekking op de (uitleg van de) bewoordingen van de polisvoorwaarden. Bij de medische aspecten draait het om de vraag of de door de verzekerde ervaren stoornissen medisch te objectiveren zijn en tot beperkingen leiden. De arbeidsdeskundige aspecten komen aan de orde bij beantwoording van de vraag of de beperkingen tot gevolg hebben dat de verzekerde zijn beroepswerkzaamheden niet meer (volledig) kan verrichten.

Voor een goede behandeling van een AOV-zaak is niet alleen juridische kennis vereist, maar ook inzicht in de medische en arbeidsdeskundige achtergrond van de zaak. De medische adviezen en arbeidsdeskundige rapportages zullen geraadpleegd moeten worden. Indien nodig, dienen er aanvullende vragen gesteld te worden aan de medisch adviseur en/of arbeidsdeskundige.

Ten behoeve van verzekeraars adviseert en procedeert het team van Van Traa regelmatig in AOV-zaken. De procedures kunnen zowel bij de overheidsrechter als bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aanhangig zijn gemaakt. 

In een AOV-zaak kunnen onder meer de volgende vragen aan de orde komen: 

  • Heeft de verzekerde bij de aanvraag van de AOV voldaan aan de op hem rustende informatieplicht? Zo nee, heeft dit consequenties voor de verzekerde?
  • Is sprake van arbeidsongeschiktheid in de zin van de polisvoorwaarden van de AOV, en zo ja, voor welk percentage?
  • Heeft de verzekerde de verzekeraar tijdig en volledig geïnformeerd over zijn arbeidsongeschiktheid?
  • Heeft de verzekerde een informatieplicht geschonden met het opzet de verzekeraar te misleiden?
  • Is het de verzekeraar toegestaan de AOV te beëindigen?
  • Bestaat er aanleiding voor terugvordering van eerder gedane uitkeringen?

Telkens zal door de advocaten van Van Traa, in goed overleg met de verzekeraar, de juiste aanpak van de zaak bepaald moeten worden.

Publicaties Arbeidsongeschiktheid

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden