Fundamentele BTW-wijzigingen voor e-commerce

November 2020

Misschien heeft u er al iets van meegekregen: de EU heeft verschillende verordeningen en richtlijnen gepubliceerd die zorgen voor fundamentele BTW-wijzigingen voor wat betreft e-commerceleveringen. In deze bijdrage wordt ingezoomd op de wijzigingen die gepaard gaan met de invoer van e-commercegoederen, afkomstig vanuit landen buiten de EU. Eerst wordt kort behandeld over welke soort goederen we het hier hebben en aan wie deze goederen worden geleverd. Daarna volgen de verschillende wijzingen.

Goederen
Het begrip e-commerce in dit artikel houdt simpelweg elektronische handel in. We spreken dus over goederen die via het internet worden verhandeld. De wijzigingen hebben betrekking op zulke goederen. Het gaat dan om goederen die vanuit derde landen aan ‘consumenten’ worden geleverd, ook wel afstandsverkopen genoemd. Bovendien zien de wijzigingen in beginsel op goederen met een intrinsieke waarde van maximaal EUR 150.

Globaal gesteld, vinden er wijzigingen plaats met betrekking tot de volgende drie elementen:

  • De vrijstelling van goederen met een te verwaarlozen waarde vervalt.
  • Platforms, marktplaatsen of soortgelijke middelen (“platforms”) worden – onder voorwaarden – belastingplichtig voor de BTW.
  • De manieren om BTW te innen bij afstandsverkopen veranderen.

Vrijstelling vervalt
Onder bepaalde voorwaarden staat de huidige regelgeving toe dat goederen van geringe waarde, die vanuit landen buiten de EU naar afnemers binnen de EU worden verzonden, niet met BTW bij invoer worden belast. Deze vrijstelling geldt voor goederen met een intrinsieke waarde van maximaal EUR 22. Per 1 juli 2021 komt deze vrijstelling te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat over alle goederen BTW bij invoer moet worden betaald.

Platforms
Een andere vergaande wijziging is dat ondernemers die afstandsverkopen faciliteren via elektronische interfaces, zoals marktplaatsen of platforms, in de heffing voor de BTW worden betrokken. Onder bepaalde voorwaarden worden platforms namelijk aangemerkt als ‘deemed supplier’. Dit betekent dat deze platforms BTW dienen af te dragen. Het gaat in dit kader om twee situaties, namelijk:

  • Het faciliteren door een elektronische interface van afstandsverkopen voor goederen met een waarde van maximaal EUR 150 die zijn ingevoerd en afkomstig zijn vanuit derde landen.
  • Het faciliteren bij het verkopen van goederen vanuit een opslagplaats binnen de EU, terwijl de leverancier buiten de EU is gevestigd. Let op: hierbij geldt de limiet van EUR 150 niet.

In beide gevallen wordt het platform geacht de goederen te hebben ontvangen van de leverancier en vervolgens te hebben geleverd aan de ‘consument’. Het platform moet de BTW dan afdragen.

Manieren BTW innen afstandsverkopen
De wijzigingen in de wetgeving hebben gevolgen voor de manieren waarop BTW wordt geïnd. Hierna zijn de normale procedure, de special arrangement en de invoerregeling beschreven. De special arrangement en invoerregeling zijn niet verplicht. Het blijft dus mogelijk om goederen aan te geven met gebruikmaking van de normale procedure.

Normale procedure
Bij het gebruik van de normale procedure wordt de BTW bij invoer afgedragen op het moment van het in het vrije verkeer brengen van de goederen. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde verleggingsregeling. Op basis van deze regeling wordt de verschuldigde BTW bij invoer verlegd naar de periodieke BTW aangifte.

Wanneer goederen onder de normale manier worden ingevoerd om vervolgens door te worden geleverd aan de Nederlandse consument en/of een consument gevestigd in een andere lidstaat, is er sprake van een binnenlandse levering respectievelijk intracommunautaire afstandsverkoop voor de BTW.

Let op, besluit een bedrijf de goederen aan te geven met een vrijstelling van invoerrechten, zoals de vrijstelling voor goederen met een waarde van maximaal EUR 150, dan dient de invoer plaatst te vinden in het land van bestemming, oftewel het land waar de consument de producten ontvangt.

Special arrangement
Bij gebruik van de zogenoemde ‘special arrangement’ is er weliswaar sprake van het in eerste instantie hanteren van de normale procedure, maar kan worden geopteerd voor een maandelijks uitstel van betaling van de verschuldigde BTW. Onder de huidige regelgeving in Nederland bestaat al een mogelijkheid om een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen. Deze mogelijkheid wordt nu expliciet voor de BTW opgenomen en verliest het eerdere facultatieve karakter voor lidstaten.

Bepaalde ondernemers – dit zullen doorgaans postbedrijven zijn – kunnen op grond van de special arrangement de BTW bij invoer innen bij de persoon voor wie de goederen bestemd zijn. Vervolgens dient dan maandelijks aangifte te worden gedaan. Dit voorkomt dat bedrijven direct ‘aan de grens’ BTW bij invoer moet afdragen. De regeling kent verschillende voorwaarden en geldt alleen ingeval van goederen met een waarde van maximaal EUR 150. Ook bij toepassing van deze regeling is het vereist dat de invoer plaatsvindt in het land van bestemming.

Invoerregeling
Om ervoor te zorgen dat een ondernemer niet in 27 lidstaten, maar in één lidstaat zich hoeft te registreren voor de omzetbelasting, is een zogenoemde éénloketsysteem geïntroduceerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld alleen in Nederland aangifte wordt gedaan voor de BTW, terwijl de goederen naar andere Europese lidstaten gaan. In dat geval int en verdeelt Nederland de verschuldigde BTW over de betreffende lidstaten van bestemming. Overigens wordt bij toepassing van deze regel de BTW bij invoer vrijgesteld, alleen de levering aan de consument is dus met BTW belast.

Inwerkingtreding
Vooralsnog is de inwerkingtredingsdatum van deze fundamentele BTW-wijzigingen voor wat betreft e-commerceleveringen  1 juli 2021. Oorspronkelijk was de datum van inwerkingtreding 1 januari 2021, maar de EU heeft de lidstaten uitstel verleend. Desalniettemin klinken er geluiden dat verschillende lidstaten om langer uitstel willen gaan verzoeken, namelijk uitstel tot 1 januari 2022. Het is de vraag of de EU hiermee akkoord gaat, aangezien er ook lidstaten zijn die geen verder uitstel wensen.

Afsluiting
Er staan zeer grote wijzigingen op de agenda. Indien uw onderneming handelt in e-commercegoederen, dan is de kans groot dat deze wijzigingen van invloed zijn op uw onderneming. Heeft uw onderneming te maken met deze wijzigingen en wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Customs Knowledge. Wij helpen u graag verder.

Onze specialismes

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden